FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

neit.gov.hu

hatályos 2020. július 15-től visszavonásig

 

Jelen Felhasználási Feltételek a NEIT http://neit.gov.hu honlapjához (a továbbiakban: Honlap) kapcsolódó használati feltételeket tartalmazza.

 

FIGYELMEZTETÉS! A Szolgáltatás sajátosságaiból fakadóan a Felhasználó által beküldött dokumentumokat a NEIT az érintett szervezet által benyújtott dokumentumnak tekinti, és annak megfelelően jár el. A Felhasználó ilyen minőségben fogadja el jelen Felhasználási Feltételeket és használja a Honlapot. Felhasználó felelőssége, hogy az Benyújtó szervezet részéről az ehhez szükséges felhatalmazásokat megszerezze. A Felhasználó a Felhasználási Feltételek elfogadásával kijelenti és szavatolja, hogy az ehhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik.

 

1. Szolgáltató adatai

Szolgáltató: 

Nemzeti Egészséginformatikai TestületA honlapot a NEIT Titkársága működteti, amelyet a Belügyminisztérium Informatikai Helyettes Államtitkársága lát el.

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

 

2. Fogalmak

Felhasználási Feltételek: Jelen dokumentum, amely a Honlap használatára vonatkozó általános szabályokat tartalmazza.   
NEIT vagy Szolgáltató:  A Nemzeti Egészséginformatikai Testület mint fent jelölt Szolgáltató, aki a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek megfelelően a Szolgáltatást biztosítja (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „NEIT”).
Honlap:     http://neit.gov.hu
Benyújtó szervezet: Azon szervezet, amelynek nevében a Felhasználó a Honlapot használja, illetve amely nevében a Felhasználó a NEIT véleményezésére dokumentumot nyújt be.
Felhasználó: A Szolgáltatást a Benyújtó szervezet nevében használó természetes személy.

 

3. Vonatkozó jogszabályok

11/2020. (VI. 10.) BM utasítás a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégia megvalósításához, az egészséginformatikai fejlesztések koordinációjához szükséges feladatokról

 

4. Szolgáltatás

Felhasználó a Szolgáltatás keretein belül vagy az ott megadott módon a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a Benyújtó szervezet nevében dokumentumokat nyújthat be a NEIT véleményezési eljárására. NEIT a véleményezési eljárást a belső eljárásrendje alapján folytatja le.

 

5. A Szolgáltatás díjazása

A Szolgáltatás használata díjmentes.

 

6. Felhasználó jogai és felelőssége

A Szolgáltatás igénybevételéhez Felhasználónak megfelelő számítástechnikai eszköz és internetkapcsolat szükséges.

Felhasználó felelős a Szolgáltatás használata során az általa bevitt adatok valódiságáért és pontosságáért.

A Felhasználó köteles azonnal megtenni a szükséges intézkedéseket, ha olyan körülmény merül fel, ami a Szolgáltatás biztonságos használatának egyéb veszélyeztetésére utal.

Felhasználó a Felhasználási Feltételekben foglalt előírások megszegéséből eredő minden kár viselésére vagy megtérítésre köteles.

 

7. NEIT jogai és felelőssége

Szolgáltató törekszik a Szolgáltatás folyamatos rendelkezésre állására, működésére, azonban a szünetmentes működés nem garantált. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatásban karbantartási munkákat végezzen és a karbantartási munkálatok ideje alatt a Szolgáltatás elérését és használatát korlátozza. A karbantartási munkáltok időpontjáról, szolgáltatásokban okozott fennakadásáról, és a karbantartás várható idejéről Szolgáltató a Felhasználókat lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja a Honlapon.

Szolgáltató kizárólag súlyos gondatlansága, illetve szándékossága következtében előállott károkért felel. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a Szolgáltatás használatából erednek, kivéve, ha ezek a Szolgáltatónak felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei.

Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi a Honlappal, illetve a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi szellemi alkotás (szoftver, adatbázis, védjegy, dokumentációk stb.) és a Honlapon található valamennyi tartalom, amelyre vonatkozóan Szolgáltató valamennyi jogot fenntart.

 

8. Felhasználási Feltételek módosítása

NEIT bármikor módosíthatja jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, a mindenkor hatályos verzió Honlapon történő közzétételével. Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben a Felhasználási Feltételek módosítása után tovább használja a Szolgáltatást, úgy a Felhasználási Feltételek mindenkor hatályos rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el.

 

9. Záró rendelkezések

Amennyiben jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, az nem érinti a jelen Felhasználási Feltételek többi rendelkezéseinek érvényességét.